robot och människa

Digitalisering –
investering i teknik såväl som anpassning av arbete

Digitalisering är ett vida använt begrepp med en omfattande innebörd. Vi har ställt några mer detaljerade frågor till Joakim Wernberg, forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum, om just dess påverkan på kompetensutvecklingen.

Vad händer efter Corona?

Det vi gör nu är i många avseenden ett storskaligt experiment och vi kommer inte gå tillbaka till det som var förut i hur vi använder digitala verktyg och organiserar arbete. Digitalisering handlar dels om att investera i teknik, men även att anpassa sitt sätt att arbeta för att dra nytta av den. Med det sagt tror jag inte alla är överförtjusta i digitala möten och att de aldrig kommer ta ett fysiskt möte igen.

Du säger att det livslånga lärandet inte bara handlar om mer av dagens typ av utbildning. På vilket sätt?

– Det AI-tillämpningar blir allt bättre på är att utföra arbetsuppgifter, både manuella och analytiska, som kan beskrivas med någon typ av rutiner. Det betyder att människors arbete i allt högre grad kommer att vara icke-rutinbaserat medan smarta verktyg tar över rutinbaserat arbete. Samtidigt är det enklare att utbilda människor i rutinbaserad, eller kodifierad, kunskap som lätt kan överföras från en person till en annan. Därför uppstår en konflikt mellan t.ex. den högre utbildningen och den snabba teknikutvecklingen – man efterfrågar universitetsutbildningar som motsvarar tillämpningskompetenser inom vad företagen behöver just nu, men behovet förändras i takt med teknikutvecklingen och vi vill ju inte lägga för mycket tid på att utbilda människor för att göra det maskiner blir allt bättre på att göra.

– Ett sätt att angripa denna konflikt är att fundera på vem som borde stå för utbudet av vilken typ av utbildning. Inom den högre utbildningen som förändras långsamt skulle man kunna öka inslaget av grundläggande kompetenser som logik, filosofi, retorik och kommunikation som är avgörande för att hantera arbetssituationer utan färdiga rutiner och dessutom har en lång livslängd på arbetsmarknaden. Utbildning i andra, mer tillämpningsspecifika och industrinära kompetenser som på grund av snabb teknisk utveckling har kortare livstid på arbetsmarknaden skulle i något större utsträckning kunna erbjudas av andra utbildningsaktörer, som yrkeshögskolor och utbildningsföretag. Det handlar om att alla aktörer i utbildningssystemet ska tillvarata sina komparativa fördelar.

Du tror att intresset för Edtech kommer att öka, på vilka sätt?

– Edtech är en del av ett nytt utbildningssystem som växer fram och sannolikt kommer hela utbildningssektorn i ekonomin att växa i framtiden. Att behovet av ett s.k. livslångt lärande växer handlar inte minst om att människors arbete i genomsnitt blir mindre rutinbaserat och mer kognitivt krävande, vilket bidrar till en ökad efterfrågan på kompetensutveckling under arbetslivet. Det räcker helt enkelt inte att utbilda sig i början av arbetslivet längre. Efterfrågan handlar dock inte bara om utbildning utan om lärande i bredare bemärkelse. Vi måste exempelvis göra skillnad på utbildning och mer ostrukturerat lärande genom experiment, övning och anpassning. Edtech behöver hitta sin roll i detta nya utbildningssystem.

Vilka ser du som “vinnare” från 2021 och framåt?

– Edtechbranschen skulle kunna bli en vinnare eftersom skolan håller på att digitaliseras, men för detta krävs att fokus flyttas från tekniken till undervisning och lärande. Det behövs digitaliseringsmål som fokuserar på utfallet av undervisningen, inte hur många laptops eller läsplattor det finns i klassrummet. En nyckel till digitaliseringen av skolan är lärarna. Om de inte ges förutsättningar och incitament för att dra nytta av tekniken i undervisningen kommer vi ingenstans. Hittills har digitaliseringen oftast lagts på dem som ett krav efter att skolan köpt ny teknik, istället för som ett verktyg som de kan introducera i sin undervisning.

– Tittar man specifikt på vad som händer under pandemin är det kanske lockande att leta efter de edtechföretag som sålt mest och peka ut dem som vinnare, men jag tror det är långt viktigare att leta efter de företag som under krisen genomfört mest experiment med sin teknik och samlat in mest data. Det är de som i längden kommer att ha lärt sig mest av krisen.

 


EdTech Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »